ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ПРЕДЛАГАНИ ОТ LIKVIDACIA.BG


 

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате сайта ни автоматично приемаме, че сте съгласни с условията ни!

  1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на likvidacia.bg

1. ПРЕДМЕТ
Настоящият документ представлява общите условия или условията за ползване на likvidacia.bg и е предназначен да регулира отношенията между „Бокс ауто – 09“ ЕООД, наричано за краткост в този документ Дружеството или Търговецът ,
и посетителите и потребителите на електронен магазин – www.likvidacia.bg, наричани по-долу Клиент/Клиенти, включително сключването на договор за покупко-продажба от разстояние.
За целите на този документ термините посочени по-долу имат следното значение:
1. Платформа -интернет магазин, регистриран и достъпен на уникален адрес в Интернет – www.likvidacia.bg, чрез който Търговецът предлага на Клиента стоки и услуги от разстояние;
2. Клиент – физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което си създава акаунт на уебсайта, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през уебсайта за електронна търговия с Дружеството или друг продавач.
3. Търговец/Продавач – Дружеството или всеки друг търговец, предлагащ стоки или услуги на уебсайта.
4. Уебсайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса likvidacia.bg
5. Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност, съгласно определението дадено в Закона за защита на потребителите.
6. Акаунт – раздел от Уебсайта, формиран от потребителско име, имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати поръчка и който съдържа необходимата информация за извършване на покупко-продажбата и историята на някои от действията на Клиента в Платформата (Поръчки, фактури и др.).
7. Потребителска количка – секция в Платформата, която позволява на Клиента да добавя стоки и услуги, които желае да закупи. В случай, че стоките и услугите не са закупени чрез регистрирането и потвърждаването на Поръчка, информацията се запазва само за времемето на конкретната сесия(посещение на уебсайта).
8. Поръчка – електронно изявление, представляващо комуникационна форма разменена между Търговеца и Клиента, чрез която Клиентът заявява на Търговеца, чрез уебсайта, намерението си за купуване на Стоки и Услуги.
9. Стока(-и) или Услуга(-и) – всеки продукт или услуга, предлагани за покупко-продажба на уебсайта или са предмет на Договор за покупко-продажба от разстояние, сключен между Търговеца и Клиента.
10. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Търговеца и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през уебсайта, към който са приложими настоящите общи условия за ползване на Платформата.
11. Съобщение – форма на обръщение от Клиент подадено чрез достъпните на уебсайта форми за комуникация в раздел „Контакти“ и чрез чат посредством „MyliveChat“.

2. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА
Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
2.1. Наименование на доставчика: „БОКС АУТО -09“ ЕООД,;
2.2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, район „Банкя“, с.Иваняне, ул. Св.св.Кирил и Методий“ № 36
2.3. Вписване в публични регистри: ЕИК 200591893
2.4. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG200591893

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
3.1. Електронният магазин LIKVIDACIA е платформа за електронна търговия, достъпна чрез електронен уебсайт likvidacia.bg, чрез която КЛИЕНТЪТ и ТЪРГОВЕЦЪТ сключват договори за покупко-продажба от разстояние на предлаганите в платформата стоки и услуги, включително дава възможност на клиента да извърши следните действия и волеизявления:
3.1.1. Да се регистрира и създаде профил, чрез който може да поръчва стоки и услуги;
3.1.2. Да преглежда стоките и услугите, техните характеристики, цени и условията за доставка;
3.1.3. Да получава информация за нови стоки и услуги;
3.1.4. Да извършва електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори за покупко-продажба на стоки и услуги от разстояние;
3.1.5. Да получава информация за правата, произтичащи от приложимото законодателство, относно сключването на договори за покупко-продажба на стоки и услуги чрез интерфейса на платформата;
3.1.6. Да упражнява правото си отказ, когато е приложимо съгласно Закона за защита на потребителите;
3.1.7. Да упражнява правото си на връщане на стоката;
3.1.8. Да публикува съобщения и отзиви в платформата, посредством формите за контакт, отзиви за стоки и чрез чат.
3.2. Продавач на електронната платформа може да е и всяко друго лице, което предлага стоки или услуги на трети лица с търговска цел и има сключен съответен договор за това с Дружеството.
3.3. Изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
3.4. Възможно е, поради ограниченото пространство и начина на представяне на информацията в платформата, описанията на продуктите да бъдат непълни.
3.5. Всички стоки, включително тези в промоция се продават и доставят до изчерпване на количествата.

4.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
4.1. За да използва електронния магазин за сключване на договори за покупко-продажба на стоки и услуги от разстояние, КЛИЕНТЪТ следва да въведе избрани от него потребителско име, адрес на електронна поща и парола за отдалечен достъп чрез извършване на онлайн регистрация в уебсайта на ТЪРГОВЕЦА
4.2. С попълване на данните си в потребителската кошница и отбелязване в полето „Запознат съм с общите условия, преди натискане на бутона „Поръчай“, КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат с тези
Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през уебсайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона, която се регистрира от самия него или от служител на Дружеството.
4.3. Договорът за продажба от разстояние между ТЪРГОВЕЦА и КЛИЕНТА се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ТЪРГОВЕЦА. Потвърждението на сключен договор от разстояние се извършва на предоставен от КЛИЕНТА адрес на електронна поща или чрез SMS, изпратен на телефона му, съдържащи уведомление, че Стоката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена. Договорът се сключва на български език и информация за електронните изявления се съхранява в базата данни на ТЪРГОВЕЦА.
4.4. КЛИЕНТЪТ и ТЪРГОВЕЦЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със склюването и изпълнението на договора за покупко-продажба от разстояние ще бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронната търговия.
4.5.Предполага се, че електронните изявления, извършени от КЛИЕНТА на уебсайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ползвателя при извършване на регистрацията и създаване на акаунт.
4.6. Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Търговеца и Купувача. Всяка Стока ще бъде придружавана от документ за гаранция, издаден от Продавача или от негов доставчик.

5. ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА
5.1. Клиентът може да прави Поръчки на уебсайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количка за покупки, следвайки указаните стъпки, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
5.2. Всяка добавена в количка Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в количка, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката или запазване на Стоката/Услугата.
5.3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на продавача във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на Дружеството да предостави тези данни на съответния Продавач, когато Поръчката съдържа Стоки/Услуги на последния.
5.4. КЛИЕНТЪТ има право да поправя грешки във въведената от него информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора до ТЪРГОВЕЦА.
5.5. Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата, когато същата е била платена по банков път.
5.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
5.6.1. Липса на потвърждение за постъпване на средства по сметка на Търговеца в срок от 2 дни от потвърждението на поръчката;
5.6.2. Предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.
5.7. Търговецът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Клиента, до който адрес следва да има лесен достъп с товарен автомобил, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента или условията за доставка на конкретната стока.
5.8. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл likvidacia.bg@abv.bg и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.
5.9. Търговецът извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на географската територия на Република България.
5.10. Условията на доставка и гаранция на стоките, предлагани на Платформата се намират на страницата в раздел „Доставка и гаранция“.
5.11. Собствеността на Стоките се прехвърля с предаването им на Клиента, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката се удостоверява с подписа на Клиента на транспортния документ, предоставен от куриера.

6. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
6.1. Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включени всички изисквани по закон данъци или такси.
6.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от Търговеца на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път чрез банков превод.
6.3. Клиентът/Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на счетоводните документи в съответствие с действащото българско законодателство.
6.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки/предоставени Услуги въз основа на инфомацията, когато такава е била изискана от Клиента. Фактурата се издава на хартиен носител и се изпраща заедно със стоката/услугата при осъществяване на доставката.
6.5. В случай на плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за разходи, произтичащи от такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента към доставчика на платежна услуга по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от доставчик на платежна услуга на клиента в случаите, в които валутата е различна от български лева.

7. ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ
7.1. КЛИЕНТЪТ – потребител, съгласно Закона за защита на потребителите, има право да се откаже от сключения договор без да посочва причини за това в срок от 14 дни. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги, съответно от датата на получаването на закупената Стока от Клиента. Клиентът следва да върне стоката на адрес на Търговеца, като междувременно го уведоми за това на likvidacia.bg@abv.bg или на посочените в Сайта телефони. Клиентът може да върне Стоката(-ите) и като попълни електронния формуляр тук. В този случай, Клиентът дължи разходите за връщане на стоката/услугата до адреса на Продавача.
7.2.Търговецът възстановява платената цена по Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал без неоправдано забавяне, но не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от датата, на която Клиентът е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена по банков път.
7.3. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до реалното връщане на продадените Стоки.
7.4. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
7.4.1. при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;
7.4.2. при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
7.4.3.при доставка на стоки, изработени по поръчка на Купувача или съобразно неговите индивидуални изисквания;
7.4.4. при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
7.4.5.при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
7.4.6. при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
7.4.7.при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
7.4.8.при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Купувача, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

8. ГАРАНЦИИ
8.1. Продавачът предлага всички Стоки на уебсайта с гаранция в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.
8.2. Гаранционните документи, издадени от Продавача, ще се изпращат на Купувача на хартиен носител заедно със стоката/услугата при нейната доставка.
8.3. Поправката/ремонтът на Стоки извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.
8.4. Търговецът публикува на уебсайта подробни указания за реда и условията на предоставяното гаранционно обслужване.

9. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
9.1. Предоставените от Клиента лични данни в платформата могат да бъдат обработвани от Търговеца, в качеството му на администратор на лични данни при спазване на приложимото законодателство за защита на личнита денна, включително Регламент (ЕС) 679/2016 и Закона за защита на личните данни. Информация за целите, правните основания за обработка на данни и упражняването на правата на субектите на данни Търговецът предоставя чрез Политика за поверителност, която се счита за част от тези общи условия.

10. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ
10.1. В момента, в който Клиентът влезе в Платформата или стартира регистрацията си в нея, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търоговски съобщения.
10.2. Клиентът може да се откаже от съгласието си за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като се свърже с него в контактните му форми.
10.3. След покупката на Стока или Услуга, Продавачът може да изпрати на Купувача / Потребителя търговски съобщения относно предложения за Стоки или Услуги, препоръчвани да бъдат използдвани заедно с купената Стока или Услуга
10.4. Дружеството може да използва анонимизирани данни за пазарни и потребителски проучвания. Данните, събрани в контекста на пазарни и потребителски проучвания не се използват за рекламни цели.
10.5. След купуването/доставянето на една Стока или Услуга, Клиентът може да бъде поканен от Търговеца да направи отзив в Платформата относно закупената Стока или Услуга. Тази молба ще бъде изпратена на електронната поща, чрез която е регистриран Акаунта му. Предоставянето на отзив за закупена чрез платформата стока или услуга не е задължително.
10.6. Писането на отзиви и коментари може да се прави от Киента, във формата за Контакти, а също и на страницата на съответния продукт, на която Клиентът може да добави и рейтингова оценка. Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва да се отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена стока или услуга. Търговецът си запазва правото да ограничава съдържание, което съдържа обидни, дискриминиращи изрази или некоректна, подвеждаща или противоречаща на действащото законодателство информация, която засяга защитени от закона права като авторско право, права на интелектуалната собственост, лицензионни и други права на собственост, право на поверителност и защита на данните, или информация относно линкове и връзки към други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност.

11. ОТГОВОРНОСТ
11.1.Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по тези общи условия при настъпване на обстоятелства, които не е могъл и не е бил длъжен да предвиди като случайни събития, непреодолима сила, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и други, които се намират извън контрола му и не могат да бъдат избегнати.

12. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
12.1. Общите условия обвързват всички Клиенти/Потребители на уебсайта.
12.2. Дружеството си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия при необходимост, за да отразява всякакви промени на начина, по който платформата функционира или за да съответства на промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите от момента, в който е публикуван на уебсайта. За всяка сделка реализирана чрез уебсайта се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Клиента и Търговеца.
12.3. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
12.4. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Клиентът е отговорен да се информира за съдържанието на условията за ползване на тези сайтове и политиката на поверителност, както и за всяка друга потребителска информация, дължима, съгласно закона от друг търговец.

Настоящият договор е предмет на бългаското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между Продавач и Kлиент, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентния български съд в съответсвие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.