Търговецът, оператор на платформата за електронна търговия – likvidacia.bg, наричан по-долу за краткост “Администратор” или “Дружеството”, осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни(ОРЗД).
Изготвихме настоящата Политика за поверителност в изпълнение на принципа за прозрачност и с цел да Ви информирме за всички аспекти на обработка на личните Ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.
Ще извършваме периодичен преглед и анализ на тази Политика и в случай на промени в начина, по който обработваме лични данни или изменения в правната рамка на дейността ни, ще изменим Политиката, а промените ще бъдат публикувани на нашия уебсайт.

Наименование „БОКС АУТО -09“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ 200591893
Седалище и адрес на управление гр. София, район „Банкя“, с.Иваняне, ул. Св.св.Кирил и Методий“ № 36
Телефон +359 883797997
E-mail likvidacia.bg@abv.bg
Уебсайт www.likvidacia.bg

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни
Наименование Комисия за защита на личните данни
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Интернет страница www.cpdp.bg

Според ОРЗД Дружеството не е задължено да определи длъжностно лице по защита на данните.
Всички използвани термини имат значението, което им е дадено в Общия регламент за защита на данните или в Общите условия за използване на likvidacia.bg.

Кои категории лични данни обработваме?

Събираме личните данни за ползвателите на платформа за електронна търговия във връзка със сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба от разстояние.
Обработваме следните категории лични данни:
– Идентификационни данни – потребителско име, адрес електронна поща, телефонен номер, посочени от ползвателя във формите за контакт;
– Данни за контакт: име на получател, физически адрес, когато такъв е предоставен за доставка на стока;
– Данни относно икономическата идентичност – номер на банкова сметка и други налични в платежни документи данни идентифициращи платеца, в случай на плащане по банков път.
В нашия уебсайт можем да събираме информация посредством бисквитки(cookies) и други подобни технологии, за повече информация моля вижте Политиката за бисквитки .
При осъществяване на основната ни дейност не обработваме специални категории данни за нашите клиенти и не предлагаме услуги на информационното общество пряко на деца.
Дружеството не прилага автоматизирано вземане на решения, включително чрез създаване на личностни и потребителски профили.

Какви са целите и основанията на обработването?

Събираме и обработваме Вашите лични данни за следните цели:
– създаване и поддържане на акаунт на Клиента/Потребителя/Купувача, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти/Потребители/Купувачи по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им;
– изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS;
– осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение, ако е предоставено съгласие за обработване на такава информация.
– индивидуализация на страна по договор за покупко-продажба от разстояние и обезпечяване на изпълнение на сключен договор;
– счетоводни цели, включително издаване на фактури;
– защита на информационната сигурност.
В случай, че се наложи обработване на данните за цели, които са различни от първоначалните, за които данните са били събрани, ще извършим анализ на съвместимост с първоначалната цел и при необходимост ще потърсим Вашето съгласие.
Предоставянето на лични данни за индивидуализация на субекта на данни, когато целта на обработка е за изпълнение на договор или за предприемане на стъпки преди сключване на договор и за изпълнение на законови задължения на дружеството е задължително. Без тези данни не бихме могли да отговорим на изискванията на приложимото законодателство за документиране на стопанските операции.
Съгласно ОРЗД обработваме лични данни на следните правни основания:
– за изпълнение на договор, по който сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключване на договор;
– спазване на законово задължение, което се прилага спрямо нас като търговско дружество;
Като данъчно задължено лице ние обработваме данни за данъчни и счетоводни цели по реда и сроковете, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
– за целите на легитимните ни интереси.
Възможно е да обработваме лични данни, за да защитим наши права и интереси, например при осигуряване на мрежова и информационна сигурност, посредством доставчици на технологии и услуги за сигурност.
Когато обработваме лични данни на основание легитимен интерес ще извършваме тест за баланс на интереси, за да сме сигурно, че легитимният ни интерес има предимство спрямо правата на субектите на данни.

Колко време пазим Вашите лични данни?

Минимален срок за съхранение на лични данни обработвани във връзка с изпълнение на договор е 5 години, считано от датата на прекратяване на договора, с оглед защита в случай на спорове и установяване, упражняване или защита на правни претенции.
С оглед изпълнение на законови задължения, документи, съдържащи лични данни, които имат значение за счетоводството и данъчния и осигурителен контрол подлежат на съхранение в законовите срокове:
– носители на счетоводна информация – 3 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
-счетоводни регистри – и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

На кого предаваме Вашите лични данни?

Възможно е да предоставим личните Ви данни на други администратори, например публични органи в случаи на проверка, а също и на обработващи от наше име лични данни, в отношенията си с които прилагаме клаузи за конфиденциалност и защита на личните данни, например счетоводители, доставчици на IT услуги.
За изпълнение на договора, сключен от разстояние и приложимите общи условия за използване на платформата предоставяме Вашите данни на други администратори като дружества, предоставящи пощенски и куриерски услуги, дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато сме разработили и предлагаме общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите в Платформата.
В случай на изразено изрично съгласие за използване на лични данни за целите на маркетингови и пазарни проучвания същите могат да бъдат предоставени на доставчици на маркетинг услуги.
Не извършваме трансфер на лични данни към трети държави .

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Съгласно ОРЗД като субект на лични данни Вие имате следните права:
– Право да бъдете информирани кой, как и защо обработва данните Ви;
– Право на достъп до данните;
– Право на коригиране на данните;
– Право на изтриване на данните;
– Право на ограничаване на данните;
– Право на преносимост;
– Право на възражение;
– Право да оттеглите съгласието си, когато личните Ви данни се обработват само на това правно основание;
– Право на жалба пред Надзорния орган.

Изброените права могат да бъдат упражнени при условията, посочени в ОРЗД. Упражняването на съответното право може да бъде поставено в зависимост от обстоятелства като вида на данните, основанието за обработване, целта на обработване, обема и начина на съхранение.
Можете да подадете искане за упражняване на правата си като субект на данни на физическия или електронен адрес на дружеството. Администраторът е длъжен да отговори на искането Ви в рамките на 1 (един) месец. В зависимост от правната и фактическа сложност на искането, този срок може да бъде удължен с още 2 (два) месеца, за което ще бъдете надлежно уведомени.